หน่วยบริการโรงงานต้นแบบ

- ให้บริการหน่วยงานภายนอกในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพโรงงานต้นแบบให้สามารถให้บริการแก่องค์กรภายนอก
- ให้บริการงานการเรียนการสอนในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- การให้บริการผลิตเพื่อการทดลองตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- การรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินโครงการหารายได้อื่นๆ ของคณะตามความเหมาะสม