หน่วยพัฒนาธุรกิจ

- งานบริหารและธุรการของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
- การให้บริการรับเรื่องและประสานงานจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ของคณะ
- จัดทำโครงร่าง ข้อเสนอโครงการและแนวคิดเกี่ยวกับการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร และด้านความปลอดภัยอาหาร เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงาน และสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การสนับสนุนและติดตามการดำเนินโครงการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การให้คำปรึกษา การเป็นที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
- ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน