โครงสร้างองค์กรขอบเขตการดำเนินงาน ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* กรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นคณะกรรมการที่หัวหน้าศูนย์ฯ เสนอขึ้น และผ่านการเห็นชอบจากคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีกรอบ การทำงานคร่าว ๆ ของกรรมการบริหารศูนย์ฯ ดังนี้
- ร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ
- ร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ ที่นำเสนอเพื่อแสวงหารายได้
- ให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ฯ
- กำกับดูแลให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ร่วมการประเมิน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ

ขอบเขตการดำเนินงาน

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร มีงานบริการร่วมภาครัฐและเอกชนเป็นหน่วยประสานงานหลัก แบ่งออกเป็น 2 หน่วยย่อย คือ หน่วยพัฒนาธุรกิจ และหน่วยบริการโรงงานต้นแบบ