วิสัยทัศน์ Vision

"ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า Influencing a better future

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนอง ความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
5. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วัตถุประสงค์
1.เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม เป็นคนดี และสามารถเป็นผู้นำสังคมได้
2.เพื่อบริหารงานวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรให้มีคุณภาพ สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และพัฒนาเป็นคณะที่มุ่งเน้นการวิจัย
3.เพื่อใช้ศักยภาพในด้านกำลังคนและผลงานทางวิชาการ ในการให้บริการวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งของท้องถิ่น ภาคเหนือและของประเทศ
4.เพื่อให้คณะมีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระดับอย่างโปร่งใส และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
5.เพื่อร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและ ต่างประเทศด้าน การศึกษา วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเก่าและสนับสนุนให้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดี และกระตุ้นให้นักศึกษาเก่ากลับมาร่วมพัฒนาคณะด้วย
6.เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อรองรับภารกิจของคณะ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ


ค่านิยม Core values

G – Growth mindset  คิดก้าวหน้า 
R – Responsibility  รับผิดชอบ 
O – Outstanding innovation   นวัตกรรมโดดเด่น
W –
Wisdom ทำงานอย่างชาญฉลาด

วัฒนธรรมองค์กร Organizational culture
Determination and Dedication มุ่งมั่น ทุ่มเท