การปรับโครงสร้างองค์กร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป โดยควบรวมศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร แบ่งหน่วยงานดังนี้

1.สำนักงานคณะ
2.สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3.ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 – 8 มิถุนายน 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน วิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร แบ่งหน่วยงานดังนี้


1.สำนักงานคณะ
2.สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3.ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

ในส่วนของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แบ่งงานในสำนักงานคณะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งงานในสำนักงาน ส่วนงานวิชาการและสำนักงานอื่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 และได้มีการปรับระบบการบริหารงานของสำนักงานคณะ เป็นแบบรวมศูนย์ โดยมีการรวมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารไว้ที่ส่วนกลาง และจัดระบบงานเพื่อให้บริการงานด้านบริหารและวิชาการเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 งาน คือ

1.งานบริหารทั่วไป
2.งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัยและบริการชุมชน
3.งานการเงิน การคลังและพัสดุ
4.งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา


สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้ปรับโครงสร้างงานในสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการ และสำนักงานส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 7) ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 จาก 4 งาน เป็น 5 งาน ดังนี้

1.งานบริหารทั่วไป
2.งานการเงิน การคลังและพัสดุ
3.งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
4.งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
5.งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์