คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

    รศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์    
    ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์    
    ประธานกรรมการ    
         
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ นายติณณ์สัณห์ เทพเกษตรกุล นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์์ นายติณณ์สัณห์ เทพเกษตรกุล นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 
         
    ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ    
    ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ    
    กรรมการและเลขานุการ    
         
    รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ    
    รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ    
    ผู้ช่วยเลขานุการ