อำนาจหน้าที่ 

เป็นองค์กรทางวิชาการชั้นสูง มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร ตามมาตรฐานสากล ผลิตผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของภาคเหนือและประเทศ ทำนุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร