สัญลักษณ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร

*** ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่