เอกสารประเภท = แบบฟอร์มเอกสาร


รายการทั้งหมด = 177 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
24 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน 17 เม.ย. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
30 หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือพนง.กรณีออกจากงาน 26 กุ.พ. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
129 แบบคำขอการกำหนดระดับตำแหน่งประเภททั่วไป/ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ของตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ธีรายุทธ ทองสุข
148 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ธีรายุทธ ทองสุข
154 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ธีรายุทธ ทองสุข
155 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ธีรายุทธ ทองสุข
156 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ธีรายุทธ ทองสุข
157 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ธีรายุทธ ทองสุข
158 สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปฝึกอบรม ธีรายุทธ ทองสุข
159 สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานวิจัย ธีรายุทธ ทองสุข
160 สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปดูงาน ธีรายุทธ ทองสุข
161 สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ธีรายุทธ ทองสุข
162 เอกสารประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ธีรายุทธ ทองสุข
163 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.๐๓ ผศ.) 8 มี.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
164 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.อ.๐๓ รศ.) 8 มี.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
165 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.อ.๐๓ ศ.) 8 มี.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
184 ฟอร์มเงินรายได้ 58(แจ้งหน่วยงาน) 21 ต.ค. 56  วรกร สุพร
185 แบบฟอร์มแสดงความต้องการ(ครุภัณฑ์) 21 ต.ค. 56  วรกร สุพร
186 ฟอร์มครุภัณฑ์แบบ145(1)(2) 21 ต.ค. 56  วรกร สุพร
187 แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง 1 ปี 21 ต.ค. 56  วรกร สุพร
188 แบบฟอร์มแสดงความต้องการ(ค่าที่ดินฯ) 21 ต.ค. 56  วรกร สุพร
197 วิธีการขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการฯพนักงานประจำ แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาลของพนง.ประจำ, แบบฟอร์มการขอเบิกเงินค่าสงเคราะห์ศพนง.ประจำ และแบบฟอร์มการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านพนง.ประจำ 18 พ.ย. 56  วรรณา วิภาสกุลเด่น
304 คำขอทั่วไป 19 กุ.พ. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
305 คำขอหนังสือรับรอง 19 กุ.พ. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
306 แบบฟอร์มการขอย้ายคณะ 19 กุ.พ. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
307 แบบฟอร์มการขอย้ายคณะ-แบบตาราง 19 กุ.พ. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
308 แบบฟอร์มการขอย้ายสาขาวิชาเอก 19 กุ.พ. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
309 หนังสือยินยอมผู้ปกครอง 19 กุ.พ. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
310 ใบคำขอรับอักษร I 19 กุ.พ. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
311 หนังสือรับรองการเข้าชั้นเรียน 19 กุ.พ. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
385 แบบฟอร์มการขอใช้บริการผลิตสื่อ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 13 ต.ค. 57  วรกร สุพร
412 แบบฟอร์มการรายงานการฝึกอบรม สัมมนา 22 ต.ค. 57  วรกร สุพร
438 ฟอร์มจัดทำเงินรายได้ 2559 28 ต.ค. 57  วรกร สุพร
439 แบบฟอร์มงบลงทุนครุภัณฑ์ 2559 28 ต.ค. 57  วรกร สุพร
440 แบบรายงาน แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559 28 ต.ค. 57  วรกร สุพร
441 ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 28 ต.ค. 57  วรกร สุพร
442 แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ต.ค. 57  วรกร สุพร
470 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง แบบร.1 (1.1) หน่วยสารบรรณ 10 กุ.พ. 58  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
471 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง แบบ ร.1 (1.2) หน่วยสารบรรณ 10 กุ.พ. 58  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
491 แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปปฏิบัติงาน(พนักงาน) 20 ส.ค. 58  วิสูตร ลิ่วเกียรติ
492 แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการ(ข้าราชการ) 20 ส.ค. 58  วิสูตร ลิ่วเกียรติ
493 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 20 ส.ค. 58  วิสูตร ลิ่วเกียรติ
494 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 20 ส.ค. 58  วิสูตร ลิ่วเกียรติ
495 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 20 ส.ค. 58  วิสูตร ลิ่วเกียรติ
496 ใบสำคัญรับเงิน 20 ส.ค. 58  วิสูตร ลิ่วเกียรติ
504 แบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวสำหรับงานของคณะฯ 28 ก.ย. 58  สุพัตรา กาญจนประทุม
505 ฟอร์มการขอแลกเปลี่ยน-มอบหมาย การคุมสอบ จุฑารัตน์ สีหานาม
534 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2560 กรชวัล กันทา
535 แบบฟอร์มคำขอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรชวัล กันทา
536 แบบคำขอครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน(145(1)(2) 12 ต.ค. 58  กรชวัล กันทา
537 แบบคำขอครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบแผ่นดิน)ปี 60 12 ต.ค. 58  กรชวัล กันทา
538 แบบคำของบลงทุน (ปี 2560) 12 ต.ค. 58  กรชวัล กันทา
539 แบบฟอร์มคำของบลงทุน (ค่าที่ดินฯ 1 ปี) 12 ต.ค. 58  กรชวัล กันทา
546 คู่มือการกำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานชั่วคราว งบแผ่นดินปี 2560 23 พ.ย. 58  กรชวัล กันทา
550 การแก้ไขสัญญาค้ำประกัน 27 พ.ย. 58  วรรณา วิภาสกุลเด่น
554 แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 1 ม.ค. 59  วรกร สุพร
555 แบบคำร้องขอข้อมูลจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 กุ.พ. 59  สุพัตรา กาญจนประทุม
570 แบบ ก.พ.อ.03 สำหรับข้าราชการ (ขอตำแหน่ง ผศ.) 1 ก.ย. 59  เบญจวรรณ เตชะ
571 แบบ ก.พ.อ.03 สำหรับข้าราชการ (ขอตำแหน่ง รศ.) 1 ก.ย. 59  เบญจวรรณ เตชะ
572 แบบ ก.พ.อ.03 สำหรับข้าราชการ (ขอตำแหน่ง ศ.) 1 ก.ย. 59  เบญจวรรณ เตชะ
573 แบบ ก.พ.อ.03 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ขอตำแหน่ง ผศ.) 1 ก.ย. 59  เบญจวรรณ เตชะ
574 แบบ ก.พ.อ.03 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ขอตำแหน่ง รศ.) 1 ก.ย. 59  เบญจวรรณ เตชะ
575 แบบ ก.พ.อ.03 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ขอตำแหน่ง ศ.) 1 ก.ย. 59  เบญจวรรณ เตชะ
577 เอกสารแนบท้าย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26 กรกฎาค 2557 26 ก.ค. 58  เบญจวรรณ เตชะ
580 แบบเสนอชื่อ ผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2559 17 ต.ค. 59  เบญจวรรณ เตชะ
581 แบบเสนอชื่อ ผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 17 ต.ค. 59  เบญจวรรณ เตชะ
582 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2559 17 ต.ค. 59  เบญจวรรณ เตชะ
607 แบบฟอร์มคำขอตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) เงินรายได้ปี 2561 19 ต.ค. 59  กรชวัล กันทา
608 แบบฟอร์มคำขอตั้งครุภัณฑ์ เงินรายได้ปี 61(รด.04) 19 ต.ค. 59  กรชวัล กันทา
609 แบบฟอร์มคำขอค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบเงินรายได้ปี 61 19 ต.ค. 59  กรชวัล กันทา
610 แบบฟอร์มโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์และโครงการงานประจำ เงินรายได้ปี 61 19 ต.ค. 59  กรชวัล กันทา
611 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์งบแผ่นดินปี 61 19 ต.ค. 59  กรชวัล กันทา
612 แบบฟอร์มความต้องการที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบแผ่นดินปี 61 19 ต.ค. 59  กรชวัล กันทา
613 แบบฟอร์มรายละเอียดครุภัณฑ์ งบแผ่นดินปี 61 145(1), 145(2) 19 ต.ค. 59  กรชวัล กันทา
614 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบแผ่นดินปี 61 19 ต.ค. 59  กรชวัล กันทา
615 แบบฟอร์มโครงการฯ งบแผ่นดินปี 2561 19 ต.ค. 59  กรชวัล กันทา
618 ใบนำส่งตัวอย่าง ธีรายุทธ ทองสุข
623 แบบคำร้องขอรับคำปรึกษา/บริการ ธีรายุทธ ทองสุข
672 แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน 9 มี.ค. 60  ศราวุธ บุญตัน
918 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 6 ต.ค. 60  มุทิตา หย่างถาวร
921 ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 19 ต.ค. 60  ศราวุธ บุญตัน
922 แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ปี 2562(รด.04,รด.04(1)) 3 พ.ย. 60  กรชวัล กันทา
923 แบบฟอร์มคำขอโครงการ ประจำปี 2562(โครงการประจำ) 3 พ.ย. 60  กรชวัล กันทา
924 แบบฟอร์มคำขอโครงการ ประจำปี 2562(โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์) 3 พ.ย. 60  กรชวัล กันทา
928 แบบฟอร์มขออนุมัติรับเงินรางวัลตีพิมพ์ เงินรายได้คณะ 25 ม.ค. 61  มุทิตา หย่างถาวร
929 Contribution of research work 25 ม.ค. 61  มุทิตา หย่างถาวร
930 แบบฟอร์มขออนุมัติรับเงินรางวัลตีพิมพ์ มช. 25 ม.ค. 61  มุทิตา หย่างถาวร
931 ใบสำคัญรับเงินรางวัลตีพิมพ์ มช. 25 ม.ค. 61  มุทิตา หย่างถาวร
932 แบบฟอร์มขอ Page Charge มช. 25 ม.ค. 61  มุทิตา หย่างถาวร
933 ใบสำคัญรับเงิน Page Charge มช. 25 ม.ค. 61  มุทิตา หย่างถาวร
938 เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน 21 กุ.พ. 61  ศราวุธ บุญตัน
949 Instruction for Author 22 มิ.ย. 61  สิริลักษณ์ ลัดเครือ
950 Copyright Assignment Form 22 มิ.ย. 61  สิริลักษณ์ ลัดเครือ
1153 แบบฟอร์มขออนุมัติเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 14 ม.ค. 62  วิชชากร วนสัณฑ์วงกต
1183 ใบสมัคร TCAS รอบที่ 5 ปี 2562 29 พ.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1243 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1245 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1246 แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1247 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1248 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1249 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1294 แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์โสตฯ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 7 มี.ค. 66  วรกร สุพร
1297 แบบฟอร์มขอใช้งานอินเตอร์เน็ตคณะฯ (นักศึกษา) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1298 แบบฟอร์มขอใช้งานอินเตอร์เน็ตคณะฯ (บุคลากร) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1299 แบบฟอร์มขอดูกล้องวงจรปิด หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1301 แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1377 Leave_request_form (1) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1378 คำขอทั่วไป หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1379 คำขอหนังสือรับรอง หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1380 แบบฟอร์มการขอย้ายคณะ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1381 ฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1382 ฟอร์มขอปกปิดวิทยานิพนธ์ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1383 ฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1384 ฟอร์มขอลาพักการศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1385 ฟอร์มคำขอทั่วไป หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1386 ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1387 ฟอร์มเสนอนักศึกษาสำเร็จการศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1388 ฟอร์มอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1389 กยศ.108 (แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1390 กยศ.204 แบบรายงานสถานภาพ (ขอผ่อนผันชำระเงินเนื่องยังศึกษาอยู่ในระดับ ป.ตรี มช.) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1391 แบบคำขอกู้ยืมเงิน ผู้กู้ ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) รายเก่า หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1392 แบบคำขอกู้ยืมเงิน ผู้กู้ ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) รายใหม่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1393 แบบคำขอกู้ยืมเงิน ผู้กู้ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) รายเก่า หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1394 แบบคำขอกู้ยืมเงิน ผู้กู้ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) รายใหม่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1395 ใบคำร้องขอยืมเงินกองทุนฉุกเฉินสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1396 ใบสมัครทุนทำงาน (1) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1397 สัญญาค้ำประกัน หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1398 เอกสารคำขอลงนามล่วงหน้า (inadvance1-2562) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1399 เอกสารแนบ กยศ.101 ผู้กู้ ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) รายเก่า หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1400 เอกสารแนบ กยศ.101 ผู้กู้ ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) รายใหม่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1401 เอกสารแนบ กรอ.101 ผู้กู้ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) รายใหม่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1402 เอกสารแนบ กรอ.101 ผู้กู้ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) รายเก่า หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1403 เอกสารเพื่อใช้แนบ คำขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร 2562-STNextend หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1480 รายการวัสดุ งบปี 63 (สำนักวิชาฯ) 12 พ.ย. 62  วิชชากร วนสัณฑ์วงกต
1481 รายการวัสดุ งบปี 63 (สำนักงานคณะฯ) 12 พ.ย. 62  วิชชากร วนสัณฑ์วงกต
1494 แบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ 26 พ.ย. 62  อุณณาดา สุธรรม
1499 แบบฟอร์มการเสนอขอโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ 23 ธ.ค. 62  อุณณาดา สุธรรม
1595 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) หน่วยบริหารงานวิจัย มุทิตา หย่างถาวร
1597 แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Page charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยบริหารงานวิจัย มุทิตา หย่างถาวร
1598 ใบสำคัญรับเงิน (Page Charge) หน่วยบริหารงานวิจัย มุทิตา หย่างถาวร
1599 ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทน) หน่วยบริหารงานวิจัย มุทิตา หย่างถาวร
1625 ตารางแสดงวงเงิน แบบ บก.01-06 หน่วยพัสดุ 16 เม.ย. 63  เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1714 แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงาน (TOR) ศราวุธ บุญตัน
1766 แบบฟอร์มการขอรับจัดสรร งบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
1768 แบบฟอร์มการขอรับจัดสรร งบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
1770 แบบฟอร์มการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ งบลงทุน (ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ 6 ส.ค. 64  อุณณาดา สุธรรม
1772 แบบฟอร์มรายงานและวิเคราะห์สาเหตุผลการดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ 23 ก.ค. 63  อุณณาดา สุธรรม
1787 แบบฟอร์มขออนุมัติเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1819 รายงานขอซื้อขอจ้าง-Step1 หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1820 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง-Step2 หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1821 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-Step3 หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1824 รายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์-วิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1826 บันทึกข้อความรายงานความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ว.119 ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม) หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1827 บันทึกข้อความรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง (79 วรรค 2 , เร่งด่วน) หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1830 ขอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1833 รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง-วิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1834 รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง-วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1922 แบบคำร้องขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุธินี ส่งศรีเกตุ
1923 แบบฟอร์มรายงาน กรณี เกิดเหตุอัคคีภัย เหตุอุทกภัย หรือเหตุการณ์ต่างๆ วิชชุกร ปะทะดวง
1929 ขอความเห็นชอบขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่สามารถดำเนินการตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ วงเงินไม่เกินสองล้านบาท หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1946 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2097 แบบฟอร์ม ใบรร.2 หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
2100 แบบฟอร์มการเสนอขอโครงการการจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ 24 ส.ค. 64  อุณณาดา สุธรรม
2101 แบบฟอร์มประกอบการขยายระยะเวลาดำเนินการและขอกันเงินเหลื่อมปี งบประมาณ 2564 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ 27 ส.ค. 64  อุณณาดา สุธรรม
2167 บันทึกข้อความรายงานขอซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2719 ใบเบิกครุภัณฑ์ หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
2729 คำขอทั่วไป (General Request Form) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี จุฑารัตน์ สีหานาม
2747 บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2763 แบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
2764 แบบฟอร์มการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
2768 แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่นอกเวลาราชการ หน่วยช่างเทคนิค 1 ก.ค. 65  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
2791 แบบฟอร์มใบรร.1 และใบรร.2 หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
2862 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน หน่วยทรัพยากรบุคคล อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
3086 แบบฟอร์มการขอรับจัดสรร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อุณณาดา สุธรรม
3121 แบบฟอร์มรายงานเดินทางการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย งานการเงิน การคลังและพัสดุ อนุชรีย์ ปัญญาดา
3122 แบบฟอร์มรายงานเดินทางการปฏิบัติงานของนักศึกษา งานการเงิน การคลังและพัสดุ อนุชรีย์ ปัญญาดา
3125 แบบฟอร์มตาราง+ใบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานการเงิน การคลังและพัสดุ อนุชรีย์ ปัญญาดา