หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

Master of Science Program in Packaging Technology (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
Master of Science Program in Packaging Technology (หลักสูตรปรับปรุง พศ.2566)