post-image

ประกาศผลการประกวดโลโก้ 30 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

 ประกาศผลการประกวดโลโก้ 30 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565


ตามที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดประกวดออกแบบโลโก้ 30 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้นักศึกษาปัจจุบันมีส่วนร่วมในการส่งผลงานออกแบบ เพื่อใช้สำหรับงานสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินโลโก้ 30 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกและสรุปผลงานที่ส่งเข้าประกวดเรียบร้อยแล้ว ได้ผู้ชนะเลิศ คือ นางสาว ปริยฉัตร สุกันทา รหัสนักศึกษา 611310364 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

*** นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสารสนเทศฯ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา หรือโทร. 053-948304