post-image

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล

post-image

ประกาศรับสมัครตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

post-image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตคอมพิวเตอร์

post-image

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

post-image

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตเยื่อจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานด้านนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคาชุดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีพื้นฐานขนาดเล็ก

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปต้นแบบบรรจุภัณฑ์