post-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ที่ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน 1 เรื่อง

post-image

นักวิจัย มช. รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

post-image

ทีม FoodPrompt แรงสุด ฉุดไม่อยู่ แพลตฟอร์มโภชนบำบัดผู้สูงอายุ คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

post-image

นักศึกษา ป.เอก อก.มช. คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการนำเสนอผลงาน ในงานการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022

post-image

ทีมนักวิจัย อก.มช. คว้ารางวัล Bronze Prize for excellent efforts in creating invention จากงาน Seoul International Invention Fair 2022

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ เนื่องในโอกาสได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก Worlds Top 2% Scientists 2022

post-image

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2565 สาขาการสร้างนวัตกรรมดีเด่น

post-image

ขอแสดงความยินดีกับทีม Oh my bean นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ผลิตภัณฑ์ V-NUA น้ำปลาร้าจากพืช"

post-image

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหาร ที่ได้รับรางวัล “The Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแข่งขันในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นระดับประเทศ