post-image

โครงการ Manuscript Camp 2022

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอาจารย์ในคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เข้าร่วมโครงการ Manuscript Camp 2022 เพื่อเตรียมบทความนำส่งสำนักพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยลงทะเบียนและส่งผลการทดลองและร่างบทความผ่าน QR code หรือลิงค์ดังนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs3v8Hmi67ajZTDYwa83BLDciATR1SKBDTwIxCkP7jE1nrVg/viewform ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พัฒนพงศ์ เถิดตะถา email: phatthanaphong.th@cmu.ac.th