post-image

อบรมหัวข้อการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

 เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง "การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์" 

ภายใต้โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565
ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปัทมา จักษุรัตน์ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยาย ผ่านระบบ zoom meeting