Double Degree Program 2022 at Kagawa University, Japan (Master Degree students)

 
Kagawa University ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทสมัครทุน  Double Degree Program for Master Degree ๒๐๒๒ โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมในการสมัครรวมถึงประกันอุบัติเหตุวงเงิน ๑,๓๔๐ เยนต่อปี ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนให้เตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครตามที่ระบุไว้ในคู่มือการสมัคร (Application Guidebook) และกรอกใบสมัครส่งยังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  (รายละเอียดดังแนบ)  

 นักศึกษาที่ร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้                                    

                        ๑. ถือสัญชาติไทย

                        ๒. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท

                        เอกสารประกอบการรับสมัคร (แนบต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑ ชุด พร้อมแปลงเอกสารเป็นไฟล์ .pdf)

๑.      ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวกหรือผ้าบนศีรษะ) ขนาด ๓ x ๔ ซม.

๒.      ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

๓.      สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, TOEIC หรือ IELTS)

๔.      หนังสือรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ)

๕.      Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ

๖.      หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

๗.      หนังสือรับรองจากคณบดีพร้อมตราประทับ ๑ ฉบับ และจากอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ฉบับ ถึง President of Kagawa University (ฉบับภาษาอังกฤษ)

๘.      ภาพรวม / เนื้อหาคร่าวๆอธิบายหัวข้อและแผนการทำวิทยานิพนธ์

๙.      รายการ /รายละเอียดผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (เป็นเอกสารแนบประกอบต่างหากจากงานวิจัย) หากมีการจดสิทธิบัตร ให้แนบสำเนาสิทธิบัตรและบทคัดย่อ (ไม่เกิน ๑๕๐ คำ)     หน่วยวิเทศสัมพันธ์

053-948281