post-image

กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร สังกัดศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

 

คณะฯ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากรสังกัดศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข และสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทาง Zoom Meeting