ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบประเมินความเสี่ยงสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU i-Health) บนแอปพลิเคชันออนไลน์