post-image

ประชุมหารือการแปรรูปพลัมแดงระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ และผู้นำชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อทราบประเด็นปัญหาของชุมชนฯ ในการเก็บรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพลัมแดง โดยมีอาจารย์อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนวทางการแก้ปัญหาและการสร้างมูลค่าเพิ่ม