post-image

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร