post-image

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส ผู้ช่วยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร บรรยายเรื่อง “เรียนอย่างไร...ให้สำเร็จการศึกษาตามเวลากำหนด” และ อาจารย์ ดร.พรจันทร์ วอลเตอร์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้นักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ได้รู้จักและคุ้นเคยกันมากขึ้น