post-image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565

- ทุนการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน
- ทุนการศึกษา นักกิจกรรมเด่น จำนวน 2 ทุน