post-image

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใจแก่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใจให้แก่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้หัวข้อ "เข้าใจเขา เข้าใจเรา" โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรและทีมงานจากโครงการบ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และอาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ภายในกิจกรรมมีทั้งการบรรยายและการ Workshop เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการดูแลสุขภาพใจของตนเองและเพื่อนรอบข้าง