post-image

หารืองานวิจัยกับ บริษัท Chartier Corporation จำกัด

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ อาจารย์อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมหารือผลการดำเนินโครงการวิจัยกับ คุณนพสิทธิ์ เตชะสุขสันติ์; กรรมการผู้จัดการ บริษัท Chartier Corporation จำกัด