post-image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565

 ตามที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้รับงบประมาณจัดสรรทุนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน  120,000 บาท ทางสาขาฯ ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ 

ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 10 ทุน
ทุนนักกิจกรรมเด่น  จำนวน 2 ทุน
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษามารายงานตัวพร้อมเตรียมเอกสาร ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565