post-image

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง "วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชงระดับคุณภาพสูง (Premium grade) เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม" ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยทางด้านกัญชง และมุ่งหวังการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยจัดพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2