post-image

กิจกรรม Road to Faculties

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าพบปะและเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้กิจกรรม Road to Faculties โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ ดร.สุภเวท  มานิยม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้นำปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงต่อไป