post-image

รับฟังเสียงลูกค้าเกี่ยวกับบริการด้านระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Jumbo Net)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คุณสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับบริการ พิจารณาทบทวนและวิเคราะห์ รวมถึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขบริการด้านระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Jumbo Net)  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น