post-image

ร่วมงาน Beyond the summit with live platform by SETxCMU

วันที่ 15 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมงาน Beyond the summit with live platform by SETxCMU ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs/Startups ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างมั่นคง