post-image

โครงการนักศึกษาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และทำบุญสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ จัดกิจกรรมโครงการนักศึกษาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และทำบุญสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ณ อาคาร 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และหอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร