post-image

ประชุมคณะกรรมการกำกับและดำเนินโครงการ ERASMUS+ SECRA ครั้งที่ 3

 

ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ รศ. ดร. พิชญา พูลลาภ และผศ. ดร.  สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและดำเนินโครงการ ERASMUS+ SECRA ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการ  การประชุมครั้งนี้ มี Mid Sweden University ประเทศสวีเดน เป็นเจ้าภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ อาทิ WP2: Institutional Landscape Optimization, WP3: UEC Community of Practice, WP4: Innovation and Enterprise, WP5: University Enterprise Collaboration Compass  รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแผนการจัดการประชุมโครงการครั้งต่อไปในประเทศไทย