โครงการแลกเปลี่ยน ณ Kagawa University

 

Kagawa University, Japan ปชส. โครงการแลกเปลี่ยน ณ Kagawa University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา -1 ปีการศึกษาสำหรับนศ.ป.ตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นปีสุดท้าย) เริ่มตั้งแต่เดือน เมย. 2566 ผู้เข้าร่วมฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง (รายละเอียดเอกสารการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ ส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 18 พฤศจิกายน 2565

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281