post-image

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบ Budget Operating System (BOS)”

งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบ Budget Operating System (BOS)” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 ชั้น1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรับรู้ถึงการใช้งานระบบ Budget Operating System (BOS) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นระบบการเบิกจ่ายงบประมาณรูปแบบใหม่ โดยคณะฯ จะใช้งานระบบ Budget Operating System (BOS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป