post-image

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเบิกจ่าย และปัญหาต่างๆที่ผ่านมา เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประสานงาน”

 งานการเงิน การคลังและพัสดุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเบิกจ่าย และปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประสานงาน” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะฯ ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ระหว่างงานการเงิน การคลังและพัสดุ และผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ