post-image

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน

 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารดังกล่าวเป็นการจัดสรรพื้นที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการวิชาการด้านการสื่อสารแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแก่ชุมชน ประกอบกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบโจทย์แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม