post-image

ร่วมงานแถลงข่าว งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี ได้เป็นผู้แทนคณบดีร่วมงานแถลงข่าว งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ในวาระการครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs) NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (STeP) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการจัดงาน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้แก่สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมการแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน เพื่อสร้างการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี “Smart Agri for Well Being” ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสีเขียว BCG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งการจัดงานใช้พื้นที่จัดงาน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 400 ไร่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม พ.ศ. 2565