post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร: 3 แขนงวิชา
1. แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. แขนงวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
3. แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร


การรับสมัคร:
รอบที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – 15 มกราคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2566 – 25 เมษายน 2565
สมัครเข้าศึกษาได้ที่: https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา:
รับทั้งผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (GPA ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป) และปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรได้ที่ https://cmu.to/EzXYg


หรือ ติดต่อ
ผศ.ดร. ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล
Email: srisuwan.n@cmu.ac.th
โทรศัพท์: 053-948203 มือถือ 086-9203330

คุณสาริกา สุระนาถ
Email: sarika-su@hotmail.com
โทรศัพท์: 053-948216 มือถือ 089-4344721