post-image

ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางกรชวัล กันทา หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แทนคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานไม้หน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27 มีธีมการจัดงาน คือ อ่านเพื่อชีวิตดิจิทัล” “Read, Read, Read for Digital Life” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.0021.00 น. ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเลือกหนังสือ และสิ่งพิมพ์ดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะนักเขียนในงานดังกล่าว