MEXT scholarship PBL-AI Program

 

ด้วย Muroran Institute of Technology ปชส. 2023 University Recommended Japanese Government Scholarship Project based AI Program สำหรับศึกษาต่อ ป.เอก โดยทุนครอบคลุมเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 145,000  เยน / เดือน ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และตั๋วเครื่องบินไปกลับ (รายละเอียดเอกสารการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจสมัคร ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเข้าศึกษาและได้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  โดยส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 14 ธค. 2565

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281