post-image

โครงการ Manuscript Camp 2023

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือนักศึกษาต่างคณะที่มีอาจารย์สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมโครงการ Manuscript Camp 2023 

 
*รับจำนวนจำกัด เพียง 15 บทความเท่านั้น
**ลงทะเบียนสำรองที่นั่งและส่งต้นฉบับบทความได้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566 ครับ