post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ที่ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน 1 เรื่อง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ที่ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ กระบวนการพัฒนาคุณสมบัติกระดาษบรรจุภัณฑ์ให้มีหลายหน้าที่