post-image

ต้อนรับผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

 วันที่ 19 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรรธิดา  ชัยญาณะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ พบปะและขอบคุณคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และ คุณปิยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะฯ ให้การต้อนรับ