post-image

ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งหารืองานวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ในโอกาสเดินทางมาเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งหารืองานวิจัยร่วมกัน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่