post-image

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ รองคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี ในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

 

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล เข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2565 (ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์)

อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล เข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2565 (สำนักทะเบียนและประมวลผล)

นางสาวปิยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2565 (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)