โครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2023 at Toyo University

 

ด้วย Toyo University, Japan ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2023 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับ ป.ตรีและโท (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) ผู้ร่วมโครงการต้องไม่อยู่ในระหว่างชั้นปีสุดท้าย (รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Exchange-Program/#fs

และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 10 กพ. 2566


หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
053-948281