โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2023

 

ด้วย Osaka University, Japan รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษาและไม่อยู่ในชั้นปีสุดท้าย) และบัณฑิตศึกษา (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีทักษะภาษาอังกฤษ / ญี่ปุ่นตามกำหนด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2023 ระยะเวลา 1 ภาคหรือ 1 ปีการศึกษา ผู้ร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เอง (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://cmu.to/ipHRA

และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 15 กพ. 2566

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281