โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Fall 2023

 

ด้วย University of Toyama, Japan รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ไม่อยู่ในชั้นปีสุดท้าย) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Fall 2023 ระยะเวลา 1 ภาคหรือ 1 ปีการศึกษา ผู้ร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เอง (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://cmu.to/OWrFc

และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 15 กพ. 2566

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281