post-image

กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข และสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และแสดงเจตจำนงตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 3