post-image

กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข สร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และแสดงเจตจำนงตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 3