post-image

กิจกรรม FE สัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิศวกรรมอาหาร  ได้จัดกิจกรรม FE สัมพันธ์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหาร โดยจัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี และคณาจารย์ มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการสุ่มจับฉลากรับของรางวัลจากคณาจารย์และสาขาฯ มากมาย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณปารวีย์ บุญเพิ่ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ รุ่นพี่ศิษย์เก่า มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การเริ่มต้นชีวิตทำงานและทัศนคติในการทำงาน" ณ หอประชุมใหญ่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่